گروه شرکت های گرایش تازه (جی اس اس)  در سال 1368(1988) تاسیس گردیده و از ابتدای فعالیت خود همواره پایه گذار و اجرا کننده پروژه‌های نوین در عرصه تکنولوژی و فن‌آوری اطلاعات بوده است. از آنجا که نوآوری و پیشرو بودن سرلوحه تمامی فعالیت‌های جی اس اس می‌باشد، بسیاری از خدمات ارائه شده توسط این مجموعه برای اولین بار در ایران و همزمان با کشورهای توسعه یافته اروپایی همراه بوده است.

این روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ درﺑﺴﯿﺎری ازﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ می‌شود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ استفاده از فن آوری اطلاعات در اﯾﻦ ﺣﻮزه رو به افزایش است. ﺑﺎﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮروی ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ با استقبال روز‌افزون همراه بوده است.

شرکت تجارت الکترونیک تدبیر کیش از مجموعه شرکت‌های گروه گرایش تازه (جی اس اس) به عنوان اولین مجری موبایل پوز در ایران، پروژه آنی پی AnyPay را جهت آسان نمودن شیوه پرداخت با حداقل هزینه در بانکداری نوین معرفی می‌نماید.